Warunki uczestnictwa w rejsie

Wykupując rejs, bezwarunkowo zgadzasz się na poniższe zapisy. Są one wiążące także dla organizatora.

Umowa ramowa o świadczenie usługi czarteru części jachtu wraz ze skipperem

Zawarta pomiędzy: Offsail LTD, OFFSAIL LTD Private Limited Company, registered at Companies House in Cardiff. Company Number 12357931. Registered address: 1 Theseus Terrace, Milton Keynes, United Kingdom, MK10 7FL. E-mail: contact@offsail.com, Phones: Mobile PL: 0048 516 131 392 Mobile UK: 0044 7411 366 132. Numer konta: 

reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego Bartosza Sowisło, zwaną dalej Organizatorem, a:

Uczestnikiem. 

Wspólnie zwanymi Stronami.

 1. Przedmiot umowy
 1. Przedmiotem umowy jest usługa w postaci czarteru koi na jachcie (czarteru jednej szóstej lub jednej siódmej jachtu) wraz z usługą skippera Czarter odbywa się na umówionej i ogłoszonej przez Organizatora trasie zwaną dalej Rejsem.
 1. Wyżej wymienione szczegóły, wraz z ceną usługi, umieszczone są na stronie internetowej Organizatora lub w korespondencji e-mail.
 1. Uczestnik, poprzez zakup usługi na stronie organizatora wyraża zgodę na bezwarunkwe podporządkowanie się zapisom poniższej umowy.
 1. W ramach świadczonej usługi, Uczestnik deklaruje być ‘załogą’ jednostki i brać aktywny udział w pracach na jachcie.

 1. Opis usługi
 1. Usługa obejmuje:
 • Rejs turystyczno szkoleniowy jachtem żaglowym należącym do / lub wskazanym przez Organizatora zgodnie z trasą opisaną na stronie internetowej Organizatora
 • Miejsce w kabinie dwuosobowej dla każdego z Uczestników wraz z kompletem pościeli
 • Opiekę dowódcy jachtu
 • Ubezpieczenie na czas trwania Rejsu
 • Prawo do korzystania ze wszystkich udogodnień znajdujących się na pokładzie jachtu

 1. Usługa nie obejmuje:
 • Transportu do / z miejsca zaokrętowania / wyokrętowania,
 • Dodatkowych opłat w portach jak np. Prysznic, pralnia itp.
 • Prowiantu, paliwa oraz opłat portowych, które pokrywane są ze składki uczestników rejsu
 1. Prawa i obowiązki Uczestnika
 1. Uczestnik ma prawo do:
 • Korzystania, ze wszystkich udogodnień jachtu
 • Przebywania na pokładzie jachtu przez cały okres trwania rejsu, niezależnie od tego, czy trasa rejsu została wykonana przed czasem
 • Zgłaszania propozycji oraz wniosków w trakcie trwania rejsu, również tych dotyczących trasy Rejsu
 • Brać udział w codziennym życiu na jachcie oraz w pracach gospodarczych
 • Brać aktywny udział w nawigowaniu oraz żeglowaniu jednostką, tj. Sterować, zmieniać żagle, prowadzić obserwację itd.
 • Prosić o wyjaśnienia oraz domagać się wyjaśnień od kapitana jednostki, szczególnie w sprawach szeroko rozumianej praktyki morskiej oraz wiedzy żeglarskiej
 • Bycia szkolonym w zakresie wiedzy i umiejętności żeglarskich przez dowódcę jednostki
 • Wystawienia opinii po rejsowej prowadzącemu jednostkę

 1. Uczestnik ma obowiązek:
 • Podporządkować się poleceniom dowódcy jednostki, szczególnie w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem zarówno osobistym jak i bezpieczeństwem żeglugi
 • Podporządkować się systemowi ‘wachtowemu’ jeżeli ten został wprowadzony
 • Przestrzegać listy ‘poleceń stałych’ czyli regulaminu porządkowego jednostki
 • Zgłaszać dowódcy jednostki wszelkie zauważone awarie
 • Pokryć koszty napraw uszkodzeń, które powstały z winy Uczestnika
 • Przestrzegać zasad dobrego współżycia
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • Zmiany miejsca zaokrętowania / wyokrętowania, szczególnie, jeżeli taką zmianę wymuszają panujące warunki atmosferyczne. Organizator ma obowiązek dołożyć starań, by zmiana, o której mowa była możliwie mało uciążliwa dla uczestników
 • Informowania na bieżąco Uczestników o ewentualnych zmianach miejsca zaokrętowania / wyokrętowania
 • Przymusowego wyokrętowania Uczestnika bez zwrotu poniesionych kosztów i przed zakończeniem Rejsu, jeżeli ten w rażący sposób łamie postanowienia niniejszej Umowy lub zachowuje się w sposób nieakceptowalny i łamiący normy dobrego współżycia społecznego
 • Wyokrętowania uczestnika w przypadku łamania zakazu spożywania alkoholu po wyjściu z portu
 • Odmowy świadczenia usługi bez zwrotu kosztów, a także wezwania policji w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik próbuje wnieść na pokład jednostki nielegalne  substancje lub broń
 • Odwołania Rejsu na skutek niemożliwych do przewidzenia okoliczności
 • Odmowy wyjścia z portu jeżeli warunki atmosferyczne to usprawiedliwiają
 1. Organizator ma obowiązek:
 • Dołożyć wszelkich starań, żeby Rejs odbył się zgodnie z harmonogramem
 • Zapewnić, żeby jacht spełniał wszelkie warunki bezpieczeństwa zgodnie z odrębnymi przepisami, a szczególnie posiadał Orzeczenie Zdolności Żeglugowej oraz Kartę Bezpieczeństwa lub ich odpowiedniki
 • Wywiązać się rzetelnie z postanowień niniejszej umowy
 • Zapewnić, żeby prowadzący jednostkę legitymował się wszelkimi koniecznymi do tego uprawnieniami
 • Wystawić na życzenie Uczestnika ‘Opinię z Rejsu’
 • Dołożyć wszelkich starań, żeby rejs był dla Uczestnika niezapomnianym przeżyciem

4.  Polityka rezerwacji,  odwołania rezerwacji zmiany portu zaokrętowania  lub wyokrętowania

 1. Zasady rezerwacji
 • Uczestnictwo w Rejsie uważa się za potwierdzone w momencie wpłynięcia zaliczki w wysokości minimum 50% ceny Rejsu na konto wskazane przez organizatora. W przypadku nieuiszczenia zaliczki, rezerwacja nie jest potwierdzona
 • Pozostała część kwoty musi zostać opłacona najpóźniej w momencie zaokrętowania na jacht
 • Zaliczka przepada w całości, jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału z Rejsu w okresie do 30 dni przed planowanym dniem zaokrętowania
 • Rachunek za wykonanie usługi jest wystawiany po jej wykonaniu (zakończeniu rejsu)
 1. Przekierowanie rejsu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozpoczęcia Rejsu i / lub miejsca jego zakończenia
 • Organizator dokłada wszelkich starań, żeby zmiany jak opisane powyżej nie miały miejsca i odbywały się jedynie w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem żeglugi i / lub warunkami atmosferycznymi
 • W przypadku zmiany miejsca rozpoczęcia rejsu / miejsca zakończenia rejsu, która nastąpiła na skutek warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczną żeglugę lub innych czynników mających wpływa na bezpieczeństwo – organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z podróżą uczestników
 • W przypadku zmiany miejsca rozpoczęcia rejsu / zakończenia rejsu o więcej niż 150 km w linii prostej od opisanego w ofercie, uczestnik jest uprawniony do otrzymania 50% bonu zniżkowego na rejs w kolejnym sezonie

Organizator
Bartosz Sowisło