Warunki udziału w rejsie

Udział w rejsie morskim oznacza akceptację poniższych warunków świadczenia usługi. Wpłata zaliczki na wskazane przez organizatora konto oznacza akceptację poniższego regulaminu

1. Umowa

 1. Regulamin wchodzi w życie od momentu wpłacenia pierwszej raty za rejs przez Uczestnika.
 2. Uczestnikiem jest osoba, która zawarła umowę uczestnictwa w rejsie morskim. Umowę na rzecz osoby niepełnoletniej zawiera rodzic lub opiekun prawny.
 3. Organizatorem rejsu są  działający wspólnie: Offsail. Offshore Sailing Cruises. Bartosz Sowisło oraz Dominik Petelski.

2. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest uczestnictwo w rejsie morskim zgodnie z ustaleniami przesłanymi pocztą elektroniczną
 2.  Zaokrętowanie oraz wyokrętowanie: są komunikowane przez Organizatora lub jego przedstawiciela pocztą elektroniczną najpóźniej w momencie wpłaty zaliczki
 3. Ostateczne miejsce zaokrętowania (tj. marina, numer kei itp.) należy ustalić z Kapitanem przed rozpoczęciem rejsu
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu, odwołanie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu z przyczyn od niego niezależnych, takich jak:

a)Wystąpienia konfliktu zbrojnego, który ma wpływ na bezpieczeństwo w regionie żeglugi i decyzji administracyjnych podjętych przez władze odwiedzanych krajów,

b) Strajków w rejonie żeglugi danego etapu,

c) Szczególnych zagrożeń życia i zdrowia,

d) Okoliczności „siły wyższej”, niekorzystnych warunków pogodowych, istotnej awarii jachtu uniemożliwiającej bezpieczną żeglugę, itp.

Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora.

3. Organizacja rejsu

 1. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania rejsu opisanego w pkt. 2 i do umożliwienia Uczestnikowi udziału w tym rejsie w charakterze członka załogi.
 2. Organizator oświadcza, iż jacht na którym odbędzie się rejs, posiada ważne dokumenty bezpieczeństwa oraz wyposażony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Organizator oświadcza, iż kapitan jachtu posiada uprawnienia żeglarskie niezbędne dla prowadzenia rejsu. 
 4. Wyrażenie zgody przez uczestnika rejsu na udział w nim jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji rejsu, a także przekazywania tych danych podmiotom koniecznym dla organizacji rejsu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych (Imię i Nazwisko, telefon, adres email) pozostałym uczestnikom rejsu.
 6. Podczas rejsu będą wykonywane zdjęcia oraz materiały video, które mogą być udostępnione na portalach społecznościowych lub mogą być wykorzystywane materiałach reklamowych Organizatora, na co uczestnik rejsu wyraża zgodę biorąc udział w rejsie. O braku takiej zgody należy poinformować Kapitana  / Organizatora
 7. Koszty wynikłe wyłącznie wskutek opóźnień spowodowanych warunkami hydrometeorologicznymi na trasie rejsu pokrywa za siebie załoga jachtu.

4. Opłaty

 1. Zgłaszający zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Organizatora opłaty za rejs zgodnie z ofertą zamieszczoną w mediach lub ustaleniami z Organizatorem płatnej w terminach:

a) pierwsza wpłata: 50% w terminie do 7 dni od dnia zapisu na rejs

b) końcowa wpłata: pozostałe 50%  w terminie nie późniejszym niż na 30 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem rejsu.

c) momentem zapisu na rejs jest moment wysłania przez organizatora informacji o terminie zaokrętowania, wyokrętowania i wskazaniem numeru konta do płatności za rejs (w skrócie: e-mail organizacyjny)

 1. Opłata zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora
 2. Opłata za rejs obejmuje:

a) koszty przygotowania jachtu do rejsu,

b) koszty organizacji rejsu,

c) koszty pobytu na jachcie

d) obsługę rejsu przez wykwalifikowanego Kapitana

e) ubezpieczenia jachtu casco, OC oraz NNW wszystkich osób znajdujących się na pokładzie

f) gazu do kuchenki

5. Opłata za rejs nie obejmuje:

a) paliwa do jachtu,

b) wyżywienia,

c) opłat portowych,

d) transportu uczestników do miejsca zaokrętowania i z miejsca wyokrętowania,

e) ubezpieczenia turystycznego.

6. Na poczet pokrycia kosztów wymienionych w punkcie 5 a- c , utworzona zostanie kasa jachtowa, do której każdy uczestnik rejsu wpłaci w dniu zaokrętowania kwotę ok. 200 EUR. Kapitan jest zwolniony z wpłaty do kasy jachtowej, załoga żywi kapitana. Kasa jachtowa rozliczana jest w dniu zakończenia rejsu. W przypadku wcześniejszego wyczerpania kasy jachtowej Uczestnik zobowiązuje się do dopłaty odpowiedniej kwoty w trakcie trwania rejsu.

7. Załoga zobowiązana jest pozostawić na jachcie taką ilość paliwa i wody, jaką przejęła.

8. W przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z rat o więcej niż 7 dni Organizator ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę bez prawa żądania przez Uczestnika odszkodowania z tego tytułu, jednakże za zwrotem wpłaconych kwot, według zasad określonych w §7 pkt. 2.

5. Obowiązki Uczestnika

 1. Posiadać aktualne i ważne dokumenty wymagane w podróży i upoważniające go do przekroczenia granicy państw przewidzianych na trasie rejsu.
 2. Przestrzegać przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w odwiedzanych państwach.
 3. Stosować się do poleceń kapitana jachtu, podporządkować się jego decyzjom oraz na tyle, na ile jego doświadczenie i umiejętności pozwalają, brać czynny udział we wszystkich pracach związanych z prowadzeniem jachtu (sterowanie, pełnienie wacht nawigacyjnych, uczestniczenie w manewrach, pomoc w przygotowywaniu posiłków, utrzymywanie porządku na jachcie w trakcie i po rejsie, itd.). Wyznaczeni przez kapitana oficerowie zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się ze swoimi obowiązkami i sumiennego ich wykonywania.
 4. Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, Uczestnik oświadcza, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa morskiego, w tym do udziału w rejsie i bierze za powyższe pełną odpowiedzialność. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż jest świadom specyfiki sportu, jakim jest żeglarstwo morskie. W przypadku złożenia przez Uczestnika powyższych oświadczeń niezgodnie z prawdą lub zatajenia okoliczności uniemożliwiających udział w rejsie ze względu np. na stan zdrowia Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w związku z tym następstwa obejmujące w szczególności: wyokrętowanie Uczestnika przed zakończeniem rejsu, uszczerbek na zdrowiu lub zgon Uczestnika. Odstąpienie od Umowy na skutek złożenia przez Uczestnika oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zatajenia okoliczności uniemożliwiających udział w rejsie ze względu na stan zdrowia Uczestnika jest traktowane jako rezygnacja z rejsu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 5. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się całkowitemu zakazowi spożywania alkoholu, brania narkotyków i innych środków odurzających na jachcie w trakcie żeglugi oraz całkowitemu zakazowi palenia tytoniu pod pokładem jachtu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się i oświadcza, że nie będzie naruszał przepisów prawa morskiego, celnego, przepisów, nakazów i zakazów portów postojowych, zasad nawigacyjnych i innych reguł obowiązujących przy żeglowaniu na morzu.
 7. Uczestnik zobowiązuje się i oświadcza, że nie będzie uruchamiał radiopławy EPIRB oraz naciskał przycisku DISTRESS w radiu VHF. W przypadku nadania alarmu DSC, naciśnięcia przycisku DISTRESS, uruchomienia radiopławy EPIRB lub wezwania pomocy w jakikolwiek inny sposób bez zgody kapitana (o ile kapitan aktualnie dowodzi jednostką, jest zdrowy i przytomny) lub osoby dowodzącej akcją ratunkową, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzenia akcji ratunkowej.
 8. Uczestnik rejsu zobowiązany jest ostatniego dnia rejsu dokonać sprzątania jachtu zgodnie z wytycznymi kapitana. Sprzątanie rozdzielone jest równomiernie na wszystkich członków załogi.
 9. Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu/trasy rejsu.
 10. W przypadku opisanym w punkcie 9, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora, ani do zwrotu uiszczonej opłaty za rejs.
 11. Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu, reklamacje złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 12. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić organizatora o stwierdzonym w trakcie trwania rejsu wadliwym wykonywaniu umowy.
 13. Zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania pozostałych zgłaszanych Uczestników rejsu o warunkach niniejszej umowy.

6. Zaokrętowanie

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przybycia na rejs do portu zaokrętowania w dniu i godzinie określonej przez Organizatora i zgłoszenia się do kapitana jachtu. W przypadku opóźnienia przybycia Uczestnika o więcej niż 1 dzień Organizator zastrzega sobie możliwość wyjścia jachtu w morze. Szczegóły przybycia do portu wyjścia należy ustalić z Organizatorem rejsu lub bezpośrednio z Kapitanem
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe dla uczestnika z faktu nie zgłoszenia się na jachcie w wyznaczonym terminie, rezygnacji z udziału w rejsie, zatrzymania przez krajowe lub zagraniczne służby graniczne, celne, policję lub inne władze. W wymienionych przypadkach Organizator nie zwraca wpłat wniesionych przez uczestnika na poczet rejsu.

7. Rezygnacja z udziału w rejsie

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Uczestnik może odstąpić od umowy poprzez złożenie Organizatorowi pisemnej rezygnacji.
 2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w rejsie, Organizator zwróci z dokonanych wpłat uczestnika następujące kwoty:
 3. 100% – wpłaconych kwot w razie rezygnacji na więcej niż 30 przed rozpoczęciem rejsu
 4. brak zwrotu w przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rejsu.
 5. Uczestnik ma prawo cesji umowy uczestnictwa w rejsie na rzecz innej osoby, pod warunkiem że wskazana osoba  zostanie zaakceptowana przez Organizatora. Zwrot dokonanych przez Uczestnika wpłat nastąpi w terminie 7 dni, po dniu wpłynięcia wpłaty od osoby wskazanej przez Uczestnika.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik na własne życzenie rezygnuje z części rejsu w czasie jego trwania z przyczyn osobistych, z powodu choroby, w tym morskiej, itp., Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłat wniesionych z tytułu Umowy uczestnictwa w rejsie.

8.Odwołanie rejsu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu z uwagi na okoliczności  niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu.
 2. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników. Minimum uczestników określane jest każdorazowo na podstawie dokumentów bezpieczeństwa jednostki, na której odbywa się rejs oraz/lub na podstawie niepisanych zasad tzw. dobrej praktyki morskiej, czyli zasad takiego przeprowadzenia rejsu, którego minimalna obsada ze strony Uczestników gwarantuje bezpieczny przebieg rejsu.
 3. W przypadku odwołania rejsu z powodów wymienionych w punkcie 1 i 2 §8, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat.

9.Zmiany w umowie

 1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie lub poddają pod rozstrzygnięcie sądu w Gdańsku, właściwego dla miejsca zamieszkania Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Morskiego, Ustawy o bezpieczeństwie morskim, przepisy wykonawcze do nich oraz inne stosowne przepisy państwowe, zasady dobrej praktyki żeglarskiej i dobrej praktyki morskiej.
 3. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.